Hidrojeoloji Mühendisliği

UNIVERSUM Mühendislik olarak; 

hidrolojik-hidrojeolojik etüt kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları  yeraltı suyu planlaması (yeraltısu seviyeleri, sudan kaynaklı alterasyonlar, akifer özelliklerinin belirlenmesi,  yer altı suyunun akım debileri ve yönü)   bu çalışmalara ait modellerin oluşturulması hidrojeolojik haritalarının ve raporlarının hazırlanması hizmetleri vermekteyiz.

 Çalışma  alanlarımızdaki araştırmalar:

1-Genel Hidrojeoloji Araştırmaları

2-Karst Hidrojeoloji Araştırmaları

3-Yeraltısuyu İzleme Teknikleri Uygulamaları

4-Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Hidrojeolojisi 

5-Katı ve Sıvı Atık Sorunlarının Çözümü

6-Termal ve Mineralli Suların Araştırılması

7-Maden Ocakları Hidrojeolojik Etüt Raporu Hazırlanması

8-Hidrojeoloji Mühendisliği Danışmanlık Hizmetleri

9-Su Kaynakları Kullanımı, Yönetimi, Planlama Hizmetleri

10-Hidroloji Raporu Hazırlanması

11-Akiferlerin Hidrolik Karakteristiklerinin Belirlenmesi

12-Hidrometeorolojik Verilerin Analizleri

13-Akiferlerin Matematik Modellemesi ve Bilgisayar Uygulaması

14-Akiferlerin Hidrolik Karakteristiklerinin Belirlenmesi

15-Kuyularda Pompalama Denemeleri

16-Hidrolojik Havzanın Özgül Veriminin Belirlenmesi

17-Yeraltısuyu Modelleme ve Sayısal Haritalama

18-Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi Analizleri

19-İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmetleri

- Çevre Düzeni Planlarına Esas

- Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas

- Koruma Amaçlı İmar Planlarına Esas

- Kentsel Dönüşüm

- Turizm Merkezi Planlarına Esas /Turizm Amaçlı Planlarına Esas

- Dolgu İmar Planlarına Esas

20-Baraj ve Gölet Etütleri

21-Heyelan Çalışmaları

22-Şev Stabilite Çalışmaları

Hidrojeolojik araştırmalar, araştırma yapılacak saha ile ilgilili sıcaklık, buharlaşma, yağış, jeoloji, yüzey akış, akifer parametreleri, yeraltısuyu vb. verilerin  toplanması ile başlar. 

Daha önceki çalışmalar (literatür, hidrojeolojik etüd raporu) incelenerek ön bilgi sağlanır. 

 Edinilen bilgilerle kavramsal modelin oluşturulur ve sayısal modele aktarılır. Bu verilere bağlı olarak hidrojeolojik model oluşturulur.

Ofis Uygulamaları

Araştırma yapılacak bölge ve civarının daha önceki çalışmaları incelenir.

Edinilen verilerin naliz aşamasına aktarılması ve işlenmesi

Kavramsal modelin oluşturulması

Modelin gerçek sistemle kalibrasyonu için de kullanılacak olan gözlem noktalarının belirlenmesi

Optimizasyon ve parametre kestirimi yöntemleri ile gerçek sisteme en yakın sayısal model yaklaşımı

Saha Uygulamaları

Hidrojeolojik sondajların kontrolü

Akifer testlerinin gerçekleştirilmesi veya kontrolü

Meteorolojik ve yüzeysuyu gözlem istasyonlarının kurulumunda koordinasyonu

Akifer Testleri

Akifer testleri, sistemin hem kavramsal hem de sayısal model kurulum için gerekli olan akifer özelliklerinin belirlenmesi için önemlidir.

Test Uygulamaları

Hidrojeolojik gözlem kuyusu açılması sırasında veya tamamlanmasını takiben aşağıda belirtilen test hizmetlerimizden bir veya birkaçını uygulayabiliriz;

Packer test: Packer test ile akifere basınçlı su verilerek akifer hidrolik parametreleri belirlenir.Tekli veya çiftli packer ile kuyu açılırken veya tamamlandıktan sonra uygulanabilir.

Pompa testi: Kademeli ve sabit debili pompaj aşamalarından oluşan pompa testi ile kuyu verimi, akifer hidrolik parametreler ve akifer sınır koşulları tayin edilir.

Airlift test: Kuyuya basınçlı hava vererek su deşarjı sağlanmasıyla gerçekleştirilir.Kuyu açılırken veya açıldıktan sonra uygulanabilir.

Slug test: Genellikle yanal iletimliğin çok düşük olduğu hidrojeolojik birimlerde açılan verimsiz kuyularda hidrolik parametre kestirimi için uygulanır.

Test Analizleri: Tamamlanan saha testlerinin ardından test türüne göre aşağıdaki analiz yapılabilir;

Kuyu verimi: Açılan su kuyusunun sürdürülebilir, emniyetli çekim değerleri belirlenir.

Hidrolik parametreler: Hidrojeolojik birimin akifer iletkenlik, depolama katsayısı kestirimi.

Sınır Koşulları: Pompa testi verilerine derivative analizi uygulanarak test sırasında gerçekleşen fiziksel süreçler hakkında yorum yapılarak, akiferin akım koşullarını etkileyen sınır koşulları belirlenir.


Eskişehir Web Tasarım