Jeotermal Etüt

Jeotermal potansiyele sahip sahalarda jeolojik ve jeofizik yöntemlerle bu potansiyeli ortaya çıkarmak mümkündür.

Jeotermal Enerjiyi yerkürenin çeşitli derinliklerinde biriken ısının oluşturduğu sıcaklıkları bölgesel atmosferik sıcaklıkların üzerinde olan, normal yer altı ve yer üstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, tuzlar, gazlar içeren sıcak su ve buhar olarak  tanımlayabiliriz.

Jeotermal suların kaynağını yerkabuğunun merkezinde bulunan magma faaliyetleri oluşturur. 

Jeotermal sistemin oluşumu için gerekli olan parametreler vardır.Bu parametreleri şu şekilde sırayabiliriz:

1) Yerkürenin derinliklerindeki ısı kaynağı 

2) Isıyı taşıyan akışkan

3) Akışkanı bünyesinde barındıran rezervuar kayaç

4) Isının kaybını önleyen örtü kayaç

Bu sistemi oluşturan ve Jeotermal potansiyele sahip sahaların incelemesinde jeolojik, jeofizik ve   jeokimyasal çalışmalar birlikte yürütmelidir.

Jeolojik çalışmalarla formasyonların litolojik, stratigrafik, petrografik yapıları Jeofizik çalışmalarla yer altı yapısal jeolojisi

Jeokimyasal çalışmalar ile su kimyası ve su-kayaç ilişkileri tespit edilir.


Eskişehir Web Tasarım